کارشناسی آماروبرنامه ریزی ناحیه 1قزوین

درجه بندی مدارس تغییرکرده است.

باتوجه به تشکیل مجتمع های آموزشی وپرورشی وازآنجائیکه پست های اموردفتری ،کتابدار،معلم راهنمای روستایی،متصدی آزمایشگاه وکارگاه درضوابط درجه بندی مدارس تحت پوشش مجتمع حذف گردیده اند وهمچین درجات مدارس دردوره های تحصیلی مختلف(ابتدایی5درجه،راهنمایی ومتوسطه4درجه)نسبت به درجه بندی قبلی کاهش یافته است  لذاظوابط درجه بندی وتخصیص نیروباتوجه به آمار،وضعیت نیروی انسانی ووظایف جدیددرمدارس موردبازبینی قرارگرفته است.

این تغییرات هنوزدرسیستم بکفا(دوران)اعمال نشده است امیدواریم هرچه سریعتراقدام گرددتاپاسخگوی مراجعین محترم باشیم. 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مرداد 1389ساعت 12:47  توسط کشتکار  | 

اسامی مجتمع های مقاطع راهنمایی ومتوسطه

باسلام واحترام :به اطلاع میرساندتعدادتمامی مدارس روستایی مقاطع راهنمایی ومتوسطه در۹مجتمع تشکیل گردیده اندکه درذیل اسامی آنان رامی بینید.لازم به توضیح است که احتمال اینکه اسامی تعدادی  این مجتمع هاتغییریابدوجودداردکه ان شاء اله درمطلب بعدی اسامی مصوب شده به همراه مرکزیت مجتمع رابرایتان می نویسم .امیداست بانظرات خودراهنماییمان کنید.

لطفادرادامه مطلب ببینید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مرداد 1389ساعت 11:59  توسط کشتکار  | 

لیست پیش بینی مجتمع های آموزشی وپرورشی مقطع ابتدایی

طبق آخرین مصوبه ارسالی ازسوی اداره کل آموزش وپرورش استان مقررگردیده کلیه مدارس روستایی ناحیه تحت پوشش مجتمع قرارگیرند.بنابراین جلسه ای درسطح معاونین سازمان وکارشناسان نواحی تشکیل گردیدومقررگردید9مجتمع درمقطع ابتدایی و9مجتمع درمقاطع راهنمایی ومتوسطه تشکیل گرددکه درذیل اسامی مجتمع های مقطع ابتدایی آورده شده است.به زودی لیست مجتمع های راهنمایی رانیزبرایتان می گذاریم.

لطفادرادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مرداد 1389ساعت 13:44  توسط کشتکار  | 

تراکم ناحیه درسال تحصیلی90-89

باسلام واحترام،به اطلاع کلیه مدیران محترم مدارس وبه ویژه مسئولین محترم مقاطع آموزشی ناحیه میرساندنرخ تراکم دوره های تحصیلی درسال تحصیلی آتی۹۰-۸۹جهت اجرا(طبق بخشنامه۲۳۷۹۰اداره کل استان)به شرح ذیل ابلاغ گردیده است.

ابتدایی۴۰/۲۸                راهنمایی۴۵/۲۸                       متوسطه۲۷

نکته ۱-این تراکم ،نرخ تراکم واحدآموزشی نمی باشدبنابراین رعایت حدواقل وحداکثرکلاس طبق چارچوب ساماندهیبه شماره۱۳/۷۱۰مورخ۲۶/۲/۸۹ضروری می باشد.

نکته۲-منظورازمتوسطه،مقاطع پیش دانشگاهی،فنی وحرفه ای،کاردانش ومتوسطه می باشد.

نکته۳-مدارس غیرانتفاعی ،مشارکت مردمی،بزرگسالان وآموزش ازراه دوردرنرخ تراکم لحاظ نمی گردد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مرداد 1389ساعت 11:38  توسط کشتکار  | 

پیش دانشگاهی داریم یانداریم؟

باسلام،حتمابارهاوبارهاشنیده ایدکه درسال تحصیلی جاری مقطع پیش دانشگاهی نداریم اماواقعیت چیزدیگری است.سیستم مدارس متوسطه سالی واحدی است درصورتیکه سیستم مدارس پیش دانشگاهی به صورت ترمی واحدی می باشدبنابراین حذف مقطع پیش دانشگاهی بدون آماده نمودن بسترلازم نظیرمحتوی کتب،بحث سالی واحدی بودن ،انواع فرم هادرسیستم بکفانظیرفرم دروس،فرم کلاس،فرم نتایج امتهانات و...بعیدبه نظرمی رسد.همه اینهادست به دست هم دادتاکماکان دوره پیش دانشگاهی ادامه داشته باشدالبته بااین تغییرکه واژه پیش دانشگاهی ازسردرمدارس حذف می گرددهمچنین درطی سال تحصیلی آتی مدارس پیش دانشگاهی مستقل نداریم واین مدارس موظفندبادرخواست کدجدیدبرای مقطع متوسطه خودازسال اول تاسال سوم ثبت نام کنند.تغییربعدی که برای مدارس پیش دانشگاهی اتفاق افتاداین بودکه مدارس پیش دانشگاهی باهرتعداددانش آموزضمیمه واحدمتوسطه می گردند.

یادآوری این نکته ضروری به نظرمی رسدکه درسنوات گذشته ضرورت ثبت نام درپایه پیش دانشگاهی رسیدن به کف معدل اعلان شده ازسوی سازمان متبوع بودلذادرسال تحصیلی جاری باحذف کف معدل بسیاری ازمدارس دانش آموزان سال سوم خودرابرای تشکیل سال چهارم (پیش دانشگاهی)حفظ کردندوبه علت مشکلاتی که دربالاذکرشدتقاضای کدواحدجدیدبرای مدارس پیش دانشگاهی(۱۴واحد)ازسوی کارشناسی آماروبرنامه ریزی درخواست گردید.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد 1389ساعت 8:56  توسط کشتکار  | 

اعتبارمرحله اول سرانه دانش آموزی سال تحصیلی90-89آماده توزیع می باشد.

طبق بخشنامه ای ازسوی اداره کل آموزش وپرورش استان اعتبارمرحله اول سرانه دانش آموزی سال۹۰-۸۹ به این مدیریت اعلان گردیدوکارشناسی آماروبودجه پس ازبررسی،تکمیل فیلدهای موردنظرواختصاص آن رادراختیارکارشناسی حسابداری برای پرداخت به صورت متمرکزقرارداد.135واحدابتدایی،78واحدراهنمایی،61واحدمتوسطه وپیش دانشگاهی،15واحدکاردانش ،8واحدفنی وکشاورزی وبازررگانی ونهایتا8واحداستثنایی برخوردارازاین اختصاص شدند.دراین اعتبارعلاوه برسرانه جاری،سرانه پرورشی وسرانه تربیت بدنی نیزلحاظ گردیده است .هرچندسرانه دانش آموزی نسبت به سال گذشته افزایش داشته ولی معتقدیم که کافی نیست .امیدواریم درمراحل آتی شاهدافزایش آن باشیم.

ذکراین نکته ضروری به نظرمی رسدبسیاری ازمدارس تاکنون نسبت به تکمیل فیلدهای شماره حساب وکدشعبه درسیستم بکفااقدام ننموده اندکه این مشکلاتی راایجادنموده است .همین جاازمدیران محترم کلیه مدارس ناحیه می خواهیم تاباورودبه سامانه بکفا به آدرسwww.bakfa.irدرقسمت مشخصات تکمیلی نسبت به کنترل  ویاکامل نمودن مشخصات واحدخوداقدام نمایند.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مرداد 1389ساعت 7:50  توسط کشتکار  | 

تامل

برای يك بار پريدن ، هزار هزار بار فرو افتادم

هيچ وقت رازت رو به کسي نگو. وقتي خودت نميتوني حفظش کني
چطور انتظار داري کسي ديگه‌اي برات راز نگهداره

هیچ انسانی دوست ندارد بمیرد، اما همه آنها دوست دارند به " بهشت " بروند...
اما ای انسانها... برای رفتن به " بهشت " ... اول باید مرد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مرداد 1389ساعت 8:10  توسط کشتکار  | 

کادراداری که به هنرستان کاردانش تعلق می گیرد.؟

درذیل شماعزیزان نیازی که سیستم بکفابراساس درجه واحدبه آن واحداختصاص می دهدراملاحضه می فرمایید.این واحدازنوع عادی دولتی مقطع کاردانش می باشد.ذکراین نکته ضروری به نظرمی رسدباتوجه به کمبودنیرودربخشهای مختلف همه این نیروهابه چارت واحدتخصیص نمی یابدکه ازاین بابت ازمدیران محترم عذرخواهی می گردد.برای مدارس غیرانتفاعی کاردانش ومدارس بزرگسال کاردانش باهردرجه ای فقط یک نیرو(مدیر)تعلق می گیرد.به امیدخداوندبزرگ دربخش چارت مدرسه شمانیروهای اداری که به واحدشماتعلق می گیردرابرایتان می گذاریم.لطفانظرات خودتان رابرایمان بفرستید.ودرادامه مطلب فرم مذکورراملاحضه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد 1389ساعت 13:38  توسط کشتکار  | 

اطلاعیه!

باسلام واحترام خدمت همکاران محترم ناحیه .

به اطلاع شماعزیزان میرساندکه مدیریت اداره آموزش وپرورش ناحیه یک قزوین ازچهارراه نادری به آدرس شهرک کوثربین فلکه دوم وسوم خیابان اندیشه جنب دبستان الزهراء ومحلاتی منتقل گردید.کاهش حجم ترافیک درمرکزشهرُکمبودفضاوپارکینک درمرکزشهرو...ازعواملی بودکه این جابجایی راباعث شد.اینجاهم هنوزجانیفتادیم.تلفن نداریم.امروزتافردابرقرارمی شوداینترنت تازه برقرارشده ،بالابرهنوزافتتاح نشده و...ذکراین نکته که تغییرموقت ابتدامقداری سخت به نظرمی رسدولی انسان همواره به هرنوع اززندگی عادت می کند.امیدواریم مانیزبه این تغییرجاخیلی زودعادت کنیم.

دراداره جدیدسعی شده دوایرمعاونت بندی گردد.زیرزمین وطبقه اول معاونت برنامه ریزی وپشتیبانی به همراه زیرشاخه های آن،طبقه دوم معاونت آموزش عمومی وکارشناسی های مربوط به آن وطبقه سوم حوزه ریاست می باشدمعاونت پرورشی نیزدرطبقه دوم می باشد.کارشناسی آماروبرنامه ریزی درطبقه اول واقع شده است.درروزهای آتی حتماتصاویری ازمکان جدیداداره برایتان خواهیم گذاشت.

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد 1389ساعت 8:25  توسط کشتکار  | 

تعریف واژگان آماری//واحدسازمانی//

آموزش عادی : واحد سازمانی حقیقی وآموزشی است ،که فعالیت های آن طبق قوانین عادی آموزش وپرورش انجام می پذیرد . 

ادارات آموزش وپرورش: واحد سازمانی حقیقی واداری است ،که زیر نظر ادارات آموزش وپرورش اداره می شوند.

لطفادرادامه مطلب بخوانید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد 1389ساعت 7:55  توسط کشتکار  | 

مطالب قدیمی‌تر